Algemene voorwaarden ZZZB Academy

De ‘Zoet-Zuur-Zout-Bitter Academy’ (hierna ZZZB Academy) is een initiatief van Verder Recherche & Woondiensten (hierna: Verder Wonen) en Veelzijdig Veilig. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen die worden gegeven door/ in opdracht van Verder Wonen en Veelzijdig Veilig. Door inschrijving maakt deelnemer kenbaar de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden zoals beschreven in deze algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden. Deze voorwaarden en offerte in het kader van de ZZZB Academy vormen de gehele overeenkomst.

ARTIKEL 1. OVEREENKOMST

 1. De inschrijving voor een training vindt plaats door middel van een (digitaal) inschrijfformulier.
 2. Na ontvangst van het inschrijfformulier door  ZZZB Academy wordt de inschrijving per mail bevestigd en is de overeenkomst formeel gesloten.
 3. Na inschrijving geldt een bedenktijd van veertien dagen voor de deelnemer.
 4. Uiterlijk twee weken voor aanvang van de  training ontvangt de deelnemer van ZZZB Academy een email met nadere informatie over trainingslocatie, trainingsmateriaal en dergelijke.
 5. De opdracht tot het uitvoeren van een incompany training wordt verleend door middel van ondertekening van een offerte.

ARTIKEL 2. BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Wanneer de training definitief doorgaat, wordt de factuur voor het gehele trainingsbedrag verstuurd. Over doorgang van de training wordt 2 weken voor aanvang van de training uitsluitsel gegeven.
 2. ZZZB Academy zal de factuur voor de training digitaal versturen naar de deelnemer. De deelnemer accepteert deze factuur als betaalmiddel bij het aangaan van de overeenkomst.
 3. Betaling dient te geschieden op of vóór de vervaldatum die op de factuur wordt vermeld.
 4. Wordt een factuur niet op tijd betaald en besluit ZZZB Academy deze ter incasso uit handen te geven, dan komen de kosten hiervan, inclusief de kosten van deurwaarders en advocaten voor rekening van de deelnemer.

ARTIKEL 3. VERHINDERING, ANNULERING OF DOORSCHUIVEN TRAININGSDATUM

 1. ZZZB Academy behoudt het recht voor incidenteel af te wijken van de op de website vermelde trainingsdata en -locaties voor trainingen.
 2. Bij verhindering kan de deelnemer altijd- zonder bijkomende kosten- een vervangende deelnemer sturen die voldoet aan de deelnemerseisen die gesteld worden aan de training.
 3. Bij annulering tot 3 maanden voor de startdatum van de training is de deelnemer vrij om de training kosteloos te annuleren.
 4. Bij annulering binnen 3 maanden tot zes weken voor de startdatum van de training is de deelnemer 50% van de opleidingskosten, verschuldigd aan annuleringskosten.
 5. Bij annulering zes weken of minder voor de startdatum van de training is de deelnemer het gehele trainingsbedrag verschuldigd aan annuleringskosten.
 6. Indien het aantal deelnemers voor een open training naar oordeel van ZZZB Academy te gering is, behoudt ZZZB Academy zich het recht voor, vóór aanvang van de training, de training door te schuiven naar een andere datum en locatie. ZZZB Academy zal de deelnemer zo spoedig mogelijk, uiterlijk twee weken voor de startdatum van de training, op de hoogte stellen.

ARTIKEL 4. UITVAL DOCENT

 1. Bij ziekte en/of verhindering van een docent zal ZZZB Academy voor een gelijkwaardige vervanging zorgdragen. Indien vervanging niet mogelijk is, zal ZZZB Academy de deelnemer zo snel mogelijk hiervan in kennis stellen en met een alternatieve oplossing komen.
 2. In geval van ziekte en/of verhindering van een docent heeft deelnemer geen recht op (schade-)vergoeding, ook niet als ZZZB Academy als gevolg van overmacht enig voordeel mocht hebben.
 3. Uitval van docent of andere situaties van overmacht waardoor de training niet kan doorgaan, zijn geen reden voor kosteloze annulering. In samenspraak met ZZZB Academy en deelnemer wordt een nieuwe datum gepland.

ARTIKEL 5. INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. Van alle lesmaterialen, methoden, technieken, casussen en toetsen berust het eigendom en auteursrecht bij ZZZB Academy en/of haar docenten. De materialen mogen niet worden vermenigvuldigd of openbaargemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZZZB Academy.
 2. Het is niet toegestaan het lesmateriaal aan derden ter beschikking te stellen.

ARTIKEL 6. KLACHTENPROCEDURE

 1. Deelnemers kunnen een klacht kenbaar maken bij de oprichters van ZZZB Academy middels het mailadres: info@zzzbacademy.nl.
 2. Binnen 5 werkdagen wordt contact met de indiener van de klacht opgenomen om deze te bespreken en met het doel tot een bevredigende oplossing te komen.
 3. Klachten worden afgehandeld binnen 3 maanden na indienen van de klacht. Indien er een langere termijn nodig is om onderzoek te doen, wordt de deelnemer hiervan binnen 6 weken op de hoogte gebracht. Hierbij wordt het uitstel toegelicht en wordt een indicatie gegeven wanneer er uitsluitsel kan worden verwacht.
 4. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.
 5. Klachten worden 2 jaar in een register bewaard en zijn alleen ter inzage van de direct belanghebbenden.